Prawa osób, których dane dotyczą

INFORMACJA JEST PRZYGOTOWANA I PRZEDSTAWIONA W RAMACH OGÓLNEGO
REGULAMINU OCHRONY DANYCH EU 2016/679


Informujemy, że w firmie ELENS Sp. z o.o. (administrator danych) REGON 145877647, adres biurowy ul. Podleśna 37, Warszawa są gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane podmiotów danych. Dane te są gromadzone w następujących celach:
1. w celu wykonywania funkcji, usług i zobowiązań oraz umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy;
2. w celu spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora;
3. w uzasadnionym interesie administratora lub strony trzeciej;
4. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w wykonaniu funkcji władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Wszystkie dane osobowe Klienta (w tym specjalne dane osobowe) są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej, UE 2016/679 oraz lokalnych aktach prawnych Usługodawcy, regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym zniszczeniem, przypadkową modyfikacją, ujawnieniem i wszelkimi nieautoryzowanymi operacjami.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia UE 2016/679, przed udostępnieniem usług, musimy uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych. Zgoda ta jest udzielana poprzez podpisanie oddzielnego formularza zgody, który dostarcza dokładnych informacji o rodzajach przetwarzanych danych, celu przetwarzania danych, okresach przechowywania danych oraz potencjalnych odbiorcach i procesorach danych, które mogą obsługiwać dane w ramach świadczenia lub pomocy w świadczeniu usług lub we współpracy z naszą firmą.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


1.PRAWO PODMIOTU DANYCH DO DOSTĘPU DANYCH I DO ZAPOZNANIA SIĘ, W JAKICH SPOSÓB SĄ PRZETWARZANE (Art. 15 ROZPORZĄDZENIA)
Podmiot danych, który przedłożył dokument tożsamości dla administratora danych lub podmiotu przetwarzającego, lub w sposób przewidziany przez akty prawne lub elektroniczne środki komunikacji, które pozwalają na właściwą identyfikację osoby, po potwierdzeniu swojej tożsamości, ma prawo od administratora do uzyskania potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli takie dane osobowe są przetwarzane, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, do źródeł, z których dane osobowe są gromadzone, w jakim celu są przetwarzane, do jakich odbiorców danych zostały dostarczone i były przekazywane co najmniej w ciągu ostatniego roku. Podczas przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji o odpowiednich środkach bezpieczeństwa związanych z transferem danych. Administrator danych udostępnia na żądanie bezpłatnie raz w roku kalendarzowym kopię przetwarzanych danych osobowych. W przypadku wszelkich innych kopii wymaganych przez osobę, której dane dotyczą, administrator może pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeżeli podmiot danych składa wniosek za pomocą środków elektronicznych i o ile podmiot danych nie zażąda inaczej, informacje są przekazywane w zwykle używanej w formie elektronicznej.

2. PRAWO PODMIOTU DANYCH DO SKORYGOWANIA NIEDOKŁADNYCH DANYCH (Art. 16 ROZPORZĄDZENIA)
Podmiot danych ma prawo zażądać od administratora danych niezwłocznego skorygowania nieuzasadnionych niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Ze względu na cele przetwarzania danych podmiot danych ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

3. PRAWO DO WYMAGANIA USUNIĘCIA DANYCH ("PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM") (Art. 17 ROZPORZĄDZENIA)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy artykułu 21;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f) dane osobowe zostały zebrane, gdy osoba, której dane dotyczą, była w wieku poniżej 16 lat, a dane osoby nieletniej zebrano bez zgody rodziców lub opiekunów.
To prawo nie ma jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (Art. 18 ROZPORZĄDZENIA)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; albo
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (Art. 20 ROZPORZĄDZENIA)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Niniejsze prawo nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Korzystając z własnego prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, ilekroć jest to technicznie wykonalne.
To prawo nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w wykonaniu funkcji władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6. PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA SWOJEJ ZGODY DLA PRZETWARZANIE DANYCH (Art. 21 ROZPORZĄDZENIA)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Uwaga: Prawa osób, których dane dotyczą, podlegają różnym ograniczeniom, o których można uzyskać więcej informacji, kontaktując się niżej podanym sposobem. Informujemy, że odmowa przyjęcia przetwarzania danych może częściowo lub całkowicie ograniczyć korzystanie z naszych usług, jeśli bez Państwa danych nie będziemy w stanie świadczyć usług lub obowiązków. Jeśli jednak przetwarzanie Państwa danych zostanie zatrzymane w celach marketingu bezpośredniego, będą Państwo mogli nadal korzystać z naszych usług, ale nie będą mogli otrzymywać zniżek związanych z marketingiem bezpośrednim lub podobnych.

7. PRAWO DO SKŁADANIA REKLAMACJI DO URZĘDU KONTROLI OCHRONY DANYCH.
Przetwarzanie i ochrona danych w Republice Litewskiej są nadzorowane i kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Danych (PIOD). Jeżeli stwierdzą Państwo, że firma naruszyła Państwa prawa do przetwarzania danych, mają Państwo prawo zwrócić się do PIOD telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, nasz pracownik prześle formularz, w którym określą Państwo swoje wnioski o przetwarzanie danych w firmie. Decyzję ogłosimy w ciągu 30 dni kalendarzowych. Więcej informacji na temat praw osoby, której dane dotyczą, można uzyskać:
Nr. tel. (22) 122 81 81 i poczta el. pytaj@domsoczewki.pl osoby, odpowiedzialnej w firmie za przetwarzanie danych


Ostatnio przeglądane