POlityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.
1.1. ELENS Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką"), z poszanowaniem prawa do prywatności swoich klientów, w tym klientów i użytkowników strony https://www.domsoczewki.pl/ (zwanej dalej "Stroną"), zobowiązuje się zapewnić ochronę ich danych osobowych i egzekwowanie ich praw jako podmiotów danych.
1.2. Niniejsza polityka prywatności reguluje kluczowe zasady i procedury gromadzenia, przetwarzania i przechowywania wszystkich danych osobowych klientów Spółki.
1.3. Korzystając ze strony internetowej lub usług Spółki, lub kupując towary oferowane przez Spółkę, przekazując Spółce swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Polityki prywatności (z wyjątkiem działań związanych z przetwarzaniem danych, które wymagają Twojej indywidualnej zgody). Klienci są uważani za zaznajomionych z Polityką Prywatności, gdy podczas rejestracji na Stronie, w systemie klienta pod tekstem niniejszej polityki zaznaczą "zgadzam się".
1.4. Podczas zarządzania Państwa danymi osobowymi trzymamy się regulaminów z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylająca Dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej "Rozporządzeniem"), Ustawy o prawnej ochronie danych osobowych (zwana dalej "UPODO"), Ustawy o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej (zwanej dalej "UKE") i innych mających zastosowanie aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych.

2. Definicje stosowane w polityce prywatności.
2.1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych); osoba fizyczna, której tożsamość można zidentyfikować, to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności według identyfikatora identyfikacyjnego, takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy lub jeden lub więcej wskaźników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamości danej osoby.
2.2. Podmiot danych - osoba fizyczna - klient Spółki (w tym osoby odwiedzające stronę internetową), którego dane osobowe są gromadzone przez Spółkę.
2.3. Zgoda podmiotu danych - każde dobrowolnie zgłoszone poświadczenie, konkretne i jednoznaczne oświadczenie woli należycie poinformowanego podmiotu danych lub jednoznaczne działania, za pomocą których wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą.
2.4. Zarządzanie danymi - oznacza dowolną operację lub sekwencję operacji wykonywanych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, z danymi osobowymi lub zbiorami danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestrowanie, sortowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wydobywanie, uzyskiwanie dostępu, używanie, ujawnianie, transmitowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, jak również dopasowywanie lub łączenie z innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2.5. Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Zarządzającego danymi.
2.6. Zarządzający danymi - ELENS Sp. z o.o., spółka założona na podstawie przepisów prawa Republiki Litewskiej, REGON 145877647, adres biurowy ul. Podleśna 37, Warszawa.
2.7. Plik "cookie" to mały fragment informacji tekstowej, który automatycznie tworzy się podczas przeglądania witryny sieci Web i jest przechowywany na komputerze lub innym urządzeniu.
2.8. Marketing bezpośredni to działanie mające na celu oferowanie towarów lub usług za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków i / lub zasięganie opinii na temat oferowanych towarów lub usług.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?
3.1. Spółka gromadzi i nadal przetwarza następujące dane osobowe, które Państwo przesyłają, rejestrując się, zamawiając usługi i / lub kupując towary na stronie internetowej lub zamawiając usługi w inny sposób: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, kod osobisty, data urodzenia, dane związane ze świadczeniem usług, szczegóły zamówienia, numery rachunków, szczegóły płatności, informacja o zgodzie i sprzeciwie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, hasła, wszelkie inne dane, które Państwo zgłaszaja swoją własną inicjatywę podczas rejestracji, zamawiania usług i / lub zakupu towarów. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Spółkę w okresie współpracy i 10 (dziesięć) lat po zakończeniu współpracy.
3.2. Zgromadzone dane osobiste Państwa, które są pośrednio składane poprzez rejestrację, zamawianie usług i / lub zakup towarów na stronie internetowej, Spółka nadal przetwarza, tj. dane te są automatycznie zbierane z komputerów i (lub) urządzeń mobilnych używanych podczas uzyskiwania dostępu do Strony internetowej: adresy IP i czasy logowania, przeglądarki użytkownika i jego wersji, strony internetowye odwiedzone przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej, dane użytkowania itp. Dane te są przechowywane przez naszą Spółkę w okresie współpracy i w zależności od danych, do jednego roku po zakończeniu tego okresu. Dane te mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli istnieją inne podstawy prawne dla takiego okresu przechowywania.

4. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?
4.1. Spółka zarządza powyższymi danymi osobowymi w następujących celach przetwarzania danych: w celu identyfikacji klientów Spółki w jej systemach informatycznych, rejestracji na stronie internetowej i logowania się do jej konta, przetwarzania i administrowania zakupem usług i / lub towarów, administrowania dokumentami księgowymi związanymi z zamawianiem usług, dostawą towarów i administracją , w celu kontaktu z Państwem, spełnenia zobowiązań umownych, marketingu bezpośredniego (za uprzednią zgodą podmiotów danych).

5. W jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe?
5.1. Spółka zapewnia, że Państwa dane osobowe będą: przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty, gromadzone w określonych, jasno określonych i zgodnych z prawem celach i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami, odpowiedni, właściwy i konieczny wyłącznie do celów wymienionych powyżej, dla których są przetwarzane, dokładne i, jeśli to konieczne, aktualizowane, przetwarzane w taki sposób, aby odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniały odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych lub bezprawnym przetwarzaniem danych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą.
6.1. Panstwo mają wymienione poniżej prawa osób, których dane dotyczą, a które zrealizujemy po otrzymaniu Państwa prośby (e-mailem na adres pytaj@domsoczewki.pl, pocztą na ul. Podleśna 37, Warszawa) z odpowiednim potwierdzeniem tożsamości:
6.1.1. zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi i sposobem ich przetwarzania,
6.1.2. żądać skorygowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa,
6.1.3. żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
6.1.4. wymagać od Spółki usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, jeśli:
6.1.5. nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
6.1.6. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
6.1.7. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
6.1.8. I na innych podstawach określonych w Rozporządzeniu;
6.1.9. wymagać od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6.1.10. otrzymywać dane osobowe, które Użytkownik przekazał Spółce w usystematyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie (mają Państwo również prawo zwrócić się do Spółki o przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych);
6.1.11. nie zgadzić się, żeby dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane (na przykład poprzez marketing bezpośredni lub w inny sposób).
6.2. Informujemy, że sądząc, że Państwa prawa jako osób, których dotyczą dane, zostały naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych. Więcej informacji na temat Państwowej Inspekcji Ochrony Danych i skarg można znaleźć tutaj: https://www.ada.lt/
6.3. Więcej informacji na temat praw osoby, której dane dotyczą, można znaleźć na stronie https://www.gerilesiai.lt/content/domenu-subjektu-teises-248.

7. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
7.1. Będziemy słać Państwu biuletyny firmowe pocztą elektroniczną i / lub pytać Państwa w sprawie jakości istniejących usług, tylko za uprzednią zgodą i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia.
7.2. Następujące dane osobowe Państwa przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr. tel., adres, data urodzenia, szczegóły zamówień, dane związane ze świadczeniem usług.
7.3. Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego są chronione do momentu rezygnacji z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych.

8. Komu są przekazywane Państwa dane osobowe?
8.1. Pracownicy Spółki mają dostęp do Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia ich obowiązków i tylko z tym, że pracownik jest zobowiązany do przestrzegania wymogów poufności.
8.2. Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe organom ścigania, gdy mają na to podstawę prawną, w odpowiedzi na oficjalne wnioski instytucji państwowych i sądu, ale tylko po sprawdzeniu legalności takich wniosków, innym stronom trzecim za Państwa zgodą. Zarządzającym danymi, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki i przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki i na korzyść Spółki lub Państwa. Lista Zarządzających danymi w Spółce dostępna jest w Państwowym Rejestrze Właścicieli Danych Osobowych, opublikowanym na stronie internetowej www.ada.lt.
8.3. Korzystamy tylko z tych Zarządzających danymi, którzy zapewniają, że odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w taki sposób, że przetwarzanie danych jest zgodne z wymogami rozporządzenia i zapewni ochronę Państwa praw jako osób, których dane dotyczą.
8.4. Zwracamy uwagę, że powyżej wskazani Zarządzający danymi mają prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.
8.5. Zarządzający danymi nie może wykorzystywać innej procedury obsługi danych bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Spółki na konkretny lub ogólny zapis pisemny.
8.6. Państwa dane osobowe dotyczące świadczenia odpowiednich usług, mogą być dostarczane do innych krajów (w tym krajów trzecich), ale tylko za Państwa zgodą.

9. Użycie plików cookie.
9.1. W celu umożliwienia wygodniejszego i efektywniejszego przeglądania strony internetowej oraz dostarczania przydatnych sugestii, stosujemy następujące pliki cookie na stronie internetowej:

Nazwa pliku cookie Opis Moment powstania Data wygaśnięcia Dane wykorzystane
PHPSESSID Standardowy plik cookie używany do obsługi sesji użytkownika. W momencie wejścia na stronę Aż do zamknięcia okna strony. Unikalny identyfikator
unikalny zestaw liter i cyfr Np. c89b1bffcb08ec0c354baae160ce5565. Plik cookie służy do przechowywania zaszyfrowanych informacji o sesji użytkownika i świadczenia usługi handlu elektronicznego. W momencie wejścia na stronę Do "Wylogowania się" przez użytkownika lub 2 tygodnie Unikalny identyfikator
_utma, _utmb, _utmc Pliki cookie nadzoru z Google Analytics. Informacje do serwera wysyłane są anonimowo. Pliki cookie identyfikują unikalnych użytkowników i monitorują sesje użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stronę Google. Przy pierwszym logowaniu się do strony Odpowiednio 30 minut, 6 miesięcy, 2 lata Statystyczny wynik księgowy. Księgowość licznika odbywa się za pomocą Google Analytics.
_utmz Pliki cookie nadzoru z Google Analytics. Informacje do serwera wysyłane są anonimowo. Przy pierwszym logowaniu się do strony Do momentu zamknięcia przeglądarki Statystyczny wynik księgowy. Księgowość licznika odbywa się za pomocą Google Analytics.
_form_[liczba całkowita]_ Plik cookie służy do udostępniania użytkownikom dynamicznych informacji lub ankiet, zapewniając, że informacje przekazywane użytkownikowi lub ankiety są wyświetlane tylko w ograniczonej liczbie razy. Dynamiczne formularze z informacjami lub ankietami na wystawie 1 rok Data i czas
ac_enable_tracking Znaczenie możliwości włączania lub wyłączania przeglądania i zbierania informacji o użytkownikach w celu porównania i poprawy nawyków przeglądania. Przy pierwszym logowaniu się do strony 1 miesiąc 0 albo 1
cmp66207412 Służy do generowania statystyk dotyczących korzystania z strony przez użytkownika. Przy pierwszym logowaniu się do strony 29 dni Statystyczny wynik księgowy.
__cfduid Używana w sieci partnerskiej Cloudflare do określania niezawodnego ruchu internetowego. W momencie wejścia na stronę 1 rok Statystyczny wynik księgowy.
_dc_gtm_UA-10157979-1 Plik cookie gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na stronie i służy do optymalizacji ofert i przesyłania ich do innych stron. W momencie wejścia na stronę 8 godz. Unikalny identyfikator. Statystyczny wynik księgowy.
_ga Rejestrowany unikalny identyfikator, który jest używany do tworzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. Przy pierwszym logowaniu się do strony 2 lata Unikalny identyfikator
_gid Rejestrowany unikalny identyfikator, który jest używany do tworzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki Unikalny identyfikator
_gat Używane w celu zwiększenia szybkości zapytań Google Analytics. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki Unikalny identyfikator
_gat_UA-10157979-1 Plik cookie zbiera informacje o zachowaniach użytkowników na stronie i służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie im unikalnego identyfikatora (ID). W momencie wejścia na stronę 8 godz. Unikalny identyfikator
ads/ga-audiences Korzysta z Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą nawracać klientów na podstawie ich zachowania online na stronach. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki Unikalny identyfikator
collect Służy do wysyłania danych Google Analytics dotyczących urządzenia użytkownika i jego zachowania. Obserwuje użytkownika w urządzeniach i kanałach marketingowych. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki Statystyczny wynik księgowy.
fr Używa Facebooka, aby zapewnić serię produktów promocyjnych. Przy pierwszym logowaniu się do strony 3 miesiące Unikalny identyfikator
IDE Korzysta z Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania aktywności użytkowników na stronie po kliknięciu jednej z widocznych reklam z reklam reklamodawcy w celu oceny skuteczności reklamy i dostarczenia dokładnych reklam użytkownikowi. Przy pierwszym logowaniu się do strony 1 rok Unikalny identyfikator
tr Używa Facebooka, aby zapewnić serię produktów promocyjnych. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki Unikalny identyfikator
test_cookie Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. W momencie wejścia na stronę Do momentu zamknięcia przeglądarki NIe używane

 

10. Linki do stron internetowych.
10.1. Strona będzie zawierała linki do stron internetowych osób trzecich, aktów prawnych i linków do sieci społecznościowych. Należy zauważyć, że strony stron trzecich, których linki są zamieszczane na strone internetowej, podlegają polityce prywatności tych stron, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji dostarczanych przez te strony, ich działania i ich politykę prywatności.


Ostatnio przeglądane